Dis-Danmark - Tilbage til forsiden

Slægtsforskning - metode og teknikDIS-Danmark
Dis-Danmark - Tilbage til forum forsiden

Her kan du søge hjælp eller udveksle erfaringer indenfor slægtsforskningens metoder og traditionelle hjælpemidler, herunder også lokalhistorie. Se også, om du kan finde svar på dit spørgsmål i DIS-Wiki http://www.dis-danmark.dk/wiki/index.php?title=Forside
Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum: www.slaegtogdata.dk.

Gå til :

Gå til side: 1 2 Næste

Aktuel side: 1 af 2

Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af:

Dato: 06/03-07 19:06

Hej - Vi behøver lidt hjælp...

Leif Sepstrup og jeg er startet på en sag, der er startet med en lille ubetydelig kirkebogsinskription. Du læser, hvad vi foreløbigt har, her ved at vælge Historier fra Brande sogn og dernæst "Liget i Jydepotten".


Vi er i tvivl om:
1. Tyder vi korrekt at der står "ei tiltalt"?
2. Hvis ja - må det kunne tolkes ad modum vore dages tiltalefrafald. I dag er det politimesterens afgørelse. Hvor leder vi efter dokumenterne? De synes ikke umiddelbart at være i politisagen. Der må være en afgørelse ved en retsinstans, men hvem har truffet afgørelsen?
3. Er det ikke mærkeligt, at kvinden ikke tiltales? Hvilke grunde kan der være til det? (jeg gætter på, at årsagen er en voldtægt - men jeg er farvet af mit køn og af at leve 120 år senere).
4. Hvorfor går man så meget op i, om moderen har ladet barnet die? Er det et indicium for hvorvidt hun anerkender sig moderskabet? Jeg har i en anden sag om et barn født i dølgsmål med umiddelbart efterfølgende død i Snejbjerg sogn læst, at der er stor opmærksomhed om, hvorvidt faderen tog barnet op fra jorden (det blev født i en tørvemose). Hvorfor er man så opmærksom på dette emne?

Jeg håber, I har større viden end Leif og jeg.
På forhånd mange tak!

Venlig hilsen
Hanne B. Stegemüller
Website
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af: Troels Eriksen

Dato: 06/03-07 19:40

hej

Jeg mener at det var direkte ulovligt at føde i døglsmål - specielt for ugifte - nok netop fordi det så var for nemt at ombringe barnet.

Mht hvorfor man fokuserer på om faderen tager barnet op fra jorden - det er indicier; Hvis han har rørt barnet, har han haft mulighed for at dræbe det. Har han ikke rørt barnet kan det være naturlig dødfødt.

Mht hvem der træffer afgørelser; I en mordsag i min familie i 1818 (min tiptiptip oldemor blev skudt) er det herredsfogeden som skal opklare sagen - og i øvrigt også agere både anklager og dommer. Det er jo hvad man kan kalde rationalisering, omend ikke helt i tråd med nutidig retsbevidsthed. Mon ikke det er herredsfogeden også i jeres sag?

I øvrigt: I "min" mordsag ligger papirerne på arkivet i Åbenrå.

Mvh
Troels S Eriksen

Slægtstræ indeholdende Spangsbjerg, Skovmand, Eriksen, Hanssen, Kofoed, Wibe, Loft, Landberg & Kyk i/omkring Ribe amt (Esbjerg/Jerne, Varde), Sønderborg Amt (Oksbøl, Nørremølle, Sottrup), Bornholms Amt, Skanderborg & Aarhus Amt, Hjørring Amt (Vensyssel & Skagen) på [www.vikja.dk]
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af:

Dato: 06/03-07 19:57

Hej Troels
Tak for dine input angående dette drab.

Venlig hilsen
Hanne B. Stegemüller
Website
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af: Jakob Ramlau

Dato: 07/03-07 08:43

I "Lovbog for Landmanden" fra 1856 er det de haarde Methoder der gælder: Barnemord er Drab og medfører Halshugning.
Salmonsen anfører omkring 1918 at "den nye Lov" tværtimod anerkender den Nød den i Dølgsmaal fødende er stedt og hjemler Strafnedsættelse--men kun hvis Drabet har fundet Sted "umiddelbart" efter Fødselen. Det er nok her Tampen brænder: har Moderen lagt Barnet til Brystet har man nok ment at nu har hun forvundet sin Choktilstand, nu tager hun vare paa Barnet--og Drab herefter er saa en alvorligere Sag.
Det kan vel ogsaa tænkes at man har overvejet Dødfødsel: et dødt Barn dier ikke.
Og saa er der lige Spørgsmaalet: hvor stor en Jydepotte? Jeg overvejer jo om Barnet kan være født saa meget før Tid at det ikke har været rigtigt levedygtigt--og saa er det jo ikke Drab mere--og saa kan man nøjes med en Jydepotte af mere beskeden Størrelse. Men jeg har da set Jydepotter der tillod Jordfæstelse af fuldbaarne Børn.
Men der er Antydninger af at Sagen maaske har været mindre ønskværdig for Øvrigheden: mine Kaldsbrødre udviser et imponerende Talent for ikke at varetage Pligterne ved det medico-legale Ligsyn? --var der noget de ikke skulde have klinket?
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af:

Dato: 07/03-07 16:07

Hej Jakob

Mange tak for dit svar. Det er interessant og meget logisk. Jeg synes ikke, der er noget, der tyder på en dødfødsel, for hun fortæller selv 1) at hun kvalte det og 2) det græd og klynkede kun lidt.

Jeg har også grundet meget over den jydepotte, og de fås jo i mange størrelser. Kan ikke lade være med at forestille mig sceneriet på Vejle Sygehus, da man bringer den omtalte jydepotte frem - du milde kineser!

Jeg er ikke helt med på hvad det er du mener, der er galt ved det medico-legale ligsyn? Fortæl fortæl, jeg venter i spænding.

Når vi nu ikke har fundet flere end de afskrevne dokumenter i politisagerne/herredsfogederiet, har du så den ringste idé om, hvor vi skal lede efter resten?

Venlig hilsen
Hanne B. Stegemüller
Website
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af: Inger Buchard (6800)

Dato: 07/03-07 17:05

Hej Hanne

Min mand, der arbejder med lokalhistorie i Varde, deriblandt kriminalsager på samme tid, nævner ud over politiprotokol og domprotokol også politijournalerne, som ofte ikke er bevaret - og datidens aviser.

Han mener også, at Findes der udvendig paa Legemet Spor af Vold og i saa Fald, hvilke? Om Halsens forreste Del ses en dybere Fure i Huden uden Misfarvning af denne, eller andre af de Tegn, der karakteriserer en Hængningsfure. Ingen Spor af Vold.
Dødsaarsagen? Dødsaarsagen usikker.
i dødsattesten er årsagen til frifindelsen.

I 1880'erne fødte en pige på Lindninggård i dølgsmål, ombragte barnet og brændte det i gruekedlen - hun fik 2 år i forbedringshus
I 1904 blev en pige frifundet - hun fødte under arbejdet og begravede barnet.

Inger
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af:

Dato: 07/03-07 17:27

Hej Hanne

Hvis vi kigger på lovgivningen, så omhandler sagen overtrædelse af § 192 i Almindelig Borgerlig Straffelov af 10. februar 1866
§ 192.
»En moder, som forsætlig dræber sit uægte Barn under eller strax efter Fødselen, ansees med Strafarbeide fra 2 indtil 12 år; er Gjerningen imidertid udført efter en før Fødselen fattet Beslutning, bliver Strafarbeide fra 4 Aar indtil på Livstid at anvende.«

Man forsøger ved hjælp af de stillede spørgsmål og beskrivelsen af omstændighederne i forbindelse med fødslen at få afklaret om moderen har planlagt drabet før fødslen, og hvor længe der er gået efter fødslen før et evt. drab fandt sted.

Hvis hun dræbt barnet og har planlagt det før fødslen, eller drabet ikke er sket i umiddelbar tilknytning til fødslen (få timer), så vil hun kunne blive straffet med strafarbejde fra 4 år og til livstid.

Hvis hun ikke har planlagt drabet, og drabet er sket i umiddelbar tilknytning til fødslen, så vil hun kunne blive straffet medf strafarbejde fra 2 - 12 år.

Det fremgår ikke klart af forklaringerne, at hun har tilstået drabet, eller at man har været i stand til at bevise, at hun har gjort det. At barnet har en fure ved halsen giver måske en mistanke herom, men det medicolegale ligsyn konkluderer samtidig, at der ikke er fundet tegn på vold: man anbefaler derfor, at der gennemføres en obduktion af barnet. Resultatet af denne obduktion vil så afgøre, om der skal rejses en tiltale mod moderen.

Så jeg vil tro, at hvis der ikke er blevet rejst tiltale, så har obduktionen heller ikke kunne påvise, at der har fundet et drab sted.

Så I skal prøve at finde obduktionserklæringen. Obduktioner blev gennemført på Københavns Universitets Retsmedicinske Institut (hvis arkiver befinder sig på Rigsarkivet). Jeg ved ikke, om de også blev gennemført andre steder i landet på dette tidspunkt. Normalt vil instituttets erklæring og de forskellige undersøgelser ligge i politisagen.

Der må også ligge en hel del andre afhøringer og rapporter i sagen, kan det tænkes, at I ikke har selve politisagen?

Jeg vil også foreslå, at I kigger i Politiets Efterretninger og ser om hun er omtalt der. Alene det, at man har indhentet en straffeattest på hende er nok til, at hun burde figurere. Politiets Efterretninger kan I bl.a. finde på Stadsarkivet i København. De dækker hele landet, men blev udsendt via Københavns Politi.

Bemærkningen i kirkebogen må man forholde sig til, når man kender mere til sagens afgørelse.

Med venlig hilsen

Jørgen Green
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af: Jakob Ramlau

Dato: 07/03-07 17:38

Som Stegemüller jo ogsaa bemærker: den forseglede Jydepotte med det efterhaanden ikke helt friske Barnelig! Men min Indvending mod mine datidige Embedsbrødre er saare simpel: den mest seniore har Forfald, den næste i Rækken har det minsandten ogsaa--og saa maa yngste Mand gøre det saa godt som muligt--han bruger en del Plads til Dødstegn der paa dette Tidspunkt turde være inderligt overflødige. Men paa Sagens Substans: er der Tegn paa Drab?----bliver det en tynd Forestilling. Han hæfter sig ved en Fure om Halsen--som kan være Navlestrengen, kan være Kvælning med en Snor--men jeg synes hans Argumentation kommer tæt paa Vurderingen af Hængningsfuren ved Strangulation med Snor og efterfølgende Ophængning---en meget populær Fremgangsmaade ved "Aftægtsdrab" camoufleret som Selvmord. Men lidet relevat her?
Sniger man sig ind paa en Aftægtsmand bagfra og snører en Line om Halsen paa ham vil Furen være nogenlunde vandret hvis Offer og Gerningsmand er jævnt høje. Der vil ofte være Hudafskrabninger svarende til Linen. Hænger man ham derefter op under en Hanebjælke vil Furen vise op ad mod Løbeknuden.Saa Tilstedeværelsen af begge Furer tyder paa Drab.
Men en Bekendelse fra Moderen, suppleret med Beskrivelse af Strikken, vil trække stærkt. Et blødt Baand ("som trods sin Blødhed er et Stof saa fast, at det vil holde hvor et Staalbaand brast") er noget andet end en Stump af Tørresnoren.
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af:

Dato: 07/03-07 19:00

Kære alle

Tusinde tak for alle jeres svar! Det er helt forrygende med lidt "Læs og forstå" og kriminalsager er ikke så vant stof for mig. Det er "lidt fedt at lave slægtsforskning på nettet" for der er så mage, der kan så meget, jeg ikke selv kan.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi har fat i politisagen, jeg har simpelthen et billede af dossieret/ryggen på "Nørvang-Tørrild hrdr. Politisager Aar 1881 (B70-3187). J.nr. 724/81" Vi synes jo, sagen er ret så tom (fx er der intet om den unge pige, hvor hun kommer fra osv, og intet om de omstændigheder, hvorunder de mødtes osv), og vi forestiller os derfor, at det vi har fundet er en stribe bilag, altså det der er blevet tilbage i den oprindelige sag, mens alt det andet er gået med til næste instans. Men "vi" har ikke rodet aktpakken fuldstændigt igennem. Leif fortæller, at det er et løsbladesystem, så vigtige akter, kan nemt have forputtet sig "anderswo" i samme aktpakke.

Jørgen: tror du virkelig at man sendte en jydepotte med et forrådnet lig til København, når de obducerende læger var forsamlet i Vejle? eller skal jeg forstå dig sådan, at dokumenterne befinder sig i hovedstaden? (undskyld hvis jeg er "fatsvag"). Det vil naturligvis være rigtig dejligt, hvis dokumenterne er herovre, for så kan jeg selv gå i krig her.

Mne jeg er fortsat i tvivl: hvem havde kompetence til at træffe beslutningen om "ei tiltale"? Er I enige i, at det er det, der står?

Jakob: Indlysende, når du nu skærer ud i pap. Tak!

Venlig hilsen
Hanne B. Stegemüller
Website
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af: Ole Bech Knudsen

Dato: 07/03-07 21:27

Hej Hanne.

I kender jo politisagens journalnummer 724/1881, så I har vel også set efter i Politijournalen, hvor sagens gang må være noteret ?

Sagen skulle forelægges amtmanden, som afgjorde, om der skulle rejses tiltale.
Der må altså også være noget i Vejle Amts journal 1881.

Hilsner
Ole Bech Knudsen
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af:

Dato: 07/03-07 21:32

Hej Hanne!

Hvis du kigger på straffebestemmelsen, så er vi ude i en alvorlig kategori af forbrydelser. Jeg tror ikke på, at en herredsfoged har haft kompetence til at afgøre sagen med mindre der kom en helt klar ordre fra andre og mere kompetente myndigheder.

Jeg mangler simpelthen alle de dokumenter, som normalt vil foreligge i en så alvorlig sag, som der her er tale om.

Med Grundloven af 1849 skulle alle anholdte stille for en dommer inden 24 timer.
Kig i protokollen for det lokale arresthus, hvem der har besluttet om hun skal løslades eller fortsat være fængslet-

Det står fast, at man har anmodet om obduktion, der foreligger intet svar om resultatet af denne.

Der mangler oplysninger om arrest, afhøringer, grundlovsforhør og hvem, der har besluttet at hun skal løslades m.m.

At den lokale herredsfoged har en mappe med oplysninger om sagen er ikke så overraskende, men jeg vil tro, at der findes en politisag et andet sted, som har flere dokumenter og en anden politimyndighed, som har taget stilling til tiltalespørgsmålet.

Men i første omgang vil jeg forslå følgende:
1. Kig i fangeprotokollen for det nærmeste arresthus.
2. Læs lokalavisen eller avisen fra nærmeste købstad.
3. Kig i Politiets Efterretninger.
4. Kig i Retsmedicinsk Instituts arkiver på Rigsarkivet.


Med venlig hilsen

Jørgen Green
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af:

Dato: 08/03-07 05:34

Hej Ole og Jørgen

Mange tak til jer begge for anvisningerne! Det gør vi, og vender tilbage, når vi ved mere. For selvfølgelig er der mere i en alvorlig sag. Det var bare lige hvor. Men nu gør vi som foreslået.

Tak for hjælpen!

Venlig hilsen
Hanne B. Stegemüller
Website
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af: Jakob Ramlau

Dato: 08/03-07 10:30

Tja,jo, ja........... det synes helt klart at der omtales "obducerende Læger" paa Veile Sygehus.
Omvendt slutter deres Rapport med Anbefaling af Obduktion. Og at man har ikke mindre end tre Læger tilstede.
Retsmedicin er i vore Dage et højt kvalificeret Speciale. I 1881 maatte man nok klare sig med den lokale Sagkundskab. Det viser sig nemligt at først omkring 1910 blev Retsmedicinsk Institut i København Sæde for Statsobducenturet. I 1916 fik man saa en vestdansk Funktion i Aarhus.
Men det synes dog helt klart at de ikke paaviser nogen endegyldig voldelig Død--men Bevaringstilstanden kan meget vel have forhindret Erkendelse af smaa Spor. Det skal hertil iøvrigt bemærkes at et nyfødt Barn jo har sterilt Tarmindhold--hvor skulde Bakterierne være kommet fra?
Døde Spædbørn forraadner derfor ikke ved Bakterieudvækst fra Tarmene som vi Voksne. Delvis Mumificering ses derfor ikke sjældent.
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af: Jakob Ramlau

Dato: 08/03-07 15:11

Naar jeg nu nok engang ser paa Datoer maa jeg æde lidt af min bitre Kritik i mig:
Barnet maa formodes født/dræbt 26nde Oktober.
Fundet 7nde November--og her optræder en Læge der konstaterer at det er dødt og at der ses Fure om Halsen som ikke nødvendigvis har foraarsaget Døden. Og at Obduction er ønskelig.
Og saa sættes Retten paa Sygehuset, bekvemt tæt paa Sektionsstuen, 12te November. Vi ved at tre Læger er tilstede -- men Resultatet af Obduction ses ikke endnu. Om denne Rapport vedlægges Sagens Akter--eller arkiveres særskilt er udenfor min Kompetance.
Men som nævnt ovenfor er der næppe noget Retsmedicinsk Institut i København endnu. Saa man maa haabe at de tre Medici tilsammen har kundet løfte Opgaven lokalt.
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af:

Dato: 08/03-07 17:43

Hej Jakob

Det er altid OK at med lidt "revideo" smiling smiley
Tak for dine indlæg! De bliver studeret flittigt.

Venlig hilsen
Hanne B. Stegemüller
Website
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af: Leif Sepstrup 7400

Dato: 09/03-07 17:57

Tak for de mange gode indlæg.
Som manden i ?marken? for Hanne er jeg nu ved at komme til bunds i sagen.
I første omgang havde jeg kun fundet bilag til politisagen som lå under Nørvang-Tørrild Herred.
Selve afhøringen fandt jeg under Vejle Købstad og dommen under Nørvang-Tørrild.
Dvs. der er en sammenblanding af to juridiske distrikter.
Det kan ses af dokumenterne at der faktisk er gået et par dage, at komme de 30 km fra Vejle til gerningsstedet i det yderste nordvestlige hjørne af Nørvang Herred og retur.
I øjeblikket skriver Hanne på rigtig spændende historie som snart bliver tilgængelig for alle.

Hilsen
Leif Sepstrup
sepper.dkRedigeret 1 gang(e). Sidst ændret 09/03/07 18:17 af Leif Sepstrup 7400.
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af:

Dato: 10/03-07 14:52

Hej

Hvis det skulle have interesse, er vi klar med afsnit 2 i af "Liget i Jydepotten"

Venlig hilsen
Hanne B. Stegemüller
Website
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af:

Dato: 11/03-07 16:32

Vi er klar med tredie - og foreløbigt sidste - afsnit af Liget i Jydepotten, i hvilket liget graves op og lægges i jydepotten, og barnemorder og barnefader afgiver forklaring til politiet.

Velbekomme!

Venlig hilsen
Hanne B. Stegemüller
Website
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af: Anonym bruger

Dato: 11/03-07 18:23

Ja, efter den læsning blegner alle andre fiktive krimier. Tak for at du/I vil dele uhyggen med os alle.

Stakkels, stakkels pige!
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af:

Dato: 11/03-07 21:26

Hej Conni.

Tak for din tilkendegivelse. Det har altså været et forrygende stykke samtidshistorie at arbejde med, for linie for linie har jeg følt med den stakkels pige, der var så forknyt, og ikke så anden udvej end at rive et stykke af særken og kværke ungen. Jamen jøsses, hvordan har hun da ikke haft det under de tre følgende dages kartoffelopgravning? Og når man skriver det, går det jo naturligvis langsommere, end når man læser det, man skal jo også lige hitte ud af, hvad der egl. står... Jeg har altså nydt pinen længere end jer andre. Jeg er meget spændt på at finde ud af, hvor hun afsoner de tre års Forbedringshus og på at se, om der skulle være lidt yderlige detailler gemt til os nyfigne læsere. I hører nærmere om hverdagens gru dengang...

Venlig hilsen
Hanne B. Stegemüller
Website
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af: Susanne B. Fuglsang

Dato: 11/03-07 21:38

Jeg synes nu ikke der er noget som helst stakkels ved en Kvinde der ombringer sit Barn !!! - og selvfølgelig skal hun straffes for det !

Ærlig talt et nyfødt barn der bare bliver aflivet ! - Drengen har ikke haft en jordisk chance for at forsvare sig ! - han er helt i Mor's vold, som burde være en tryg favn !

Man kan med rette klandre omgivelserne for deres manglende forståelse for situationen.

Og skvattet af en Far, der dog hjalp med begravelsen af barnet......... og plaprede løs om det bagefter. Han havde ikke spor imod at muntre sig med Pigen vinteren igennem !

Han har forhåbentlig lært at holde bukserne knappet godt til efter denne omgang !

Med venlig hilsen Susanne B. Fuglsang.

Tak til Hanne og Leif, for at vi får lov at følge med i denne sag.
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af:

Dato: 11/03-07 21:47

Hej Hanne

Der er størst sandsynlighed for, at hun er indsat i Kvindefængslet på Christianshavn, som fungerede som kvindefængsel fra 1870 til 1928, hvor kvinderne blev overført Kvindeafdelingen i Vestre Fængsel.

Med venlig hilsen

Jørgen Green
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af: Jens Eg ,

Dato: 11/03-07 22:00

Hej
Tak til Hanne B.S. og Sepstrup
for delagtiggørelse i netop denne uhyggelige sag.

Min interesse faldt netop på, at det var min oldefar på min moders og morsfaders side, Chr. Enevoldsen i Dyrvig, Houen sogn, Ringkøbing amt, der havde haft hende i tjeneste i 2 år. Det var jo jo yderligere "kød" til mine slægtsnotater ved hver enkelt person i slægten. Desuden længere nede er
er nævnt Mads Skovbjerg, og det er ligeledes slægt, nemlig på min mormors side, så der var noget til begge aner. Og måske også til dig Hanne B.S. slægtsgren ?

DESUDEN iøvrigt tak for "gravstene" div. kirkegårde. Een af vore medlemmer i "Thyslaegt.dk" er ved at "se" på Thisted kirkegårde, og en anden i Struer, har netop sendt mig mail om, at "hvis, der er nogen, der omkring (Struer) ønsker foto, da kan han kontaktes". Kontakt mig, så formidler jeg adr./e-mail adr, og...
mvh
Jens Eg
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af: Anonym bruger

Dato: 11/03-07 22:02

Jeg opfatter det nu som om at tiderne var dengang sådan, at den stakkels kvinde ikke kunne forvente hjælp og forståelse for sin fortvivlende situation. Ja, hun havde selv bragt sig i den, men hun håbede jo til det sidste, at hun "ville vinde i lotto" så hun havde en chance for at forsørge sit barn, eller at det kunne være så heldigt ikke at blive født til et liv i fattigdom. Hun hverken vandt (blev gift) eller barnet var dødfødt, så hun gjorde det som for hende på den tid, var den eneste mulige løsning på forsørgelse af barnet - nemlig at "fritage" det for et liv i sult og nød.
Ja, selvfølgelig skulle hun straffes, og det blev hun da også - resten af livet. Hun havde jo dræbt sit barn.....Redigeret 1 gang(e). Sidst ændret 11/03/07 22:03 af Conni Pedersen .
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af: Susanne B. Fuglsang

Dato: 11/03-07 23:03

Kære Conni.

Jeg er altså nødt til at svare på dit indlæg !

Mord på et nyfødt barn kan aldrig forsvares på hverken den ene eller anden måde !

Hvis Moderen ikke selv kunne beholde sit barn, kunne det være sat i pleje. Det er der talrige eksempler på i tidens løb, også med senere Adoption.

Skvattet af en Far fik slet ikke muligheden for at se sin søn, gad vide om han ikke ville have ændret holdning, hvis han havde stået med en Sin Søn i armene ?

Men disse muligheder var slet ikke til diskussion, Mor klarede selv paragrafferne i løbet af et kort øjeblik!

Overlagt og koldblodigt, det er der ikke noget " stakkels " ved !

Jeg må altså indrømme jeg har meget svært ved at se de evt. formidlende omstændigheder ved denne sag.

Med venlig hilsen Susanne B. Fuglsang.

ps. Vi savner at få at vide hvordan Myndighederne kom på sporet af denne sag ? - hvis alle havde holdt kaje, ville der vil ikke have været en sag ?
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af: Leif Sepstrup 7400

Dato: 12/03-07 00:48

Til Susanne og alle andre læsere.

Det har været en spændene opgave af finde de mange løse tråde.
Vi er slet ikke ved vejs ende, der ligger stadig en del pakker der skal efterses næste gang turen går til LAV.
Normalt er det forholdsvis let at følge en sag indenfor et Herred, men netop i Nørvang Herred har de et så specielt (rodet) samarbejde med Vejle Købstad, at selv vagten på læsesalen måtte melde fra.
Vores indgang til sagen har bl.a. været at fortælle historien bag en bemærkning i kirkebogen, noget desværre mange ikke tør give sig i kast med.
At mine egne aner har boet i nabolaget til Karen Christensen familie i Assing, gør ikke sagen mindre interessant, måske er vi i familie.
Når vi ser på sagens udfald, må vi notere os den udvikling (religiøst/retslig/socialt) der har været i samfundet gennem de sidste 125 år, hvilket også udgør en stor del af forståelsen for sagen i 2007.

Venlig hilsen
Leif Sepstrup
sepper.dk
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af:

Dato: 12/03-07 17:12

Hej

Jeg har også undret mig over, hvem der anmeldte. Men det står der ikke noget om i de arkivalier, vi har indtil videre. Transskriptionen er så fuldstændig og nøjagtig, jeg har kunnet udforme den.

Jeg har støvet lidt rundt i Udenrigsministeriets juridiske bibliotek i dag, og fundet en udgave af C. Goos Strafferet Specielle Del I fra 1895. Jeg syntes, det var interessant at finde ud af, hvorfor § 192 om barnedrab var udformet, som den var. Det er slet ikke kedeligt. Siderne om barnedrab kan hentes på min side med historiske glimt som en zip-fil på samlet 2 Mb. Zipfilen rummer en række pdf-filer. (jeg er ikke så god til at scanne - så er det sagt smiling smiley

Venlig hilsen
Hanne B. Stegemüller
Website
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af: mia gerdrup 4793

Dato: 13/03-07 06:11

Hej Hanne og andre interesserede i mødre og barnemord,

Der findes en udemærket bog af Beth Grothe Nielsen, der så vidt min sløve morgenhjerne husker, hedder Lempfældige kvindfolk.
Den beskriver i detaljer både holdninger og årsager til barnemord, - her i kan man læse om hvorfor og hvordan samtiden så på de stakkels døde børn og deres ulykkelige mødre.
Enkelte sager er belyst, - men da jeg ikke lige her og nu kan finde bogen i reolen, så må du selv kigge efter.

Den få kun på biblioteket og i antikvariater.

Mvh
Mia
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af:

Dato: 13/03-07 15:38

Hej

Tak for information om bogen. Leif har fundet den:

34.31
Grothe Nielsen, Beth
Letfærdige qvindfolk : om Gisle Nielsdatter og andre barnemordersker / [af] Beth Grothe Nielsen. - [Kbh.] : Delta, 1982. - 235 sider : ill. ; 22 cm

Bearbejdet licentiatafhandling om ugifte kvinder, der i 1700-tallet blev dømt for barnedrab eller fødsel i dølgsmål.
Litteratur: side 233-235.
ISBN 87-7449-146-6 : hf. : kr. 124,50.

Venlig hilsen
Hanne B. Stegemüller
Website
Valg:

Re: Liget i Jydepotten . hvordan videre? (er J. Green her?)

Indsendt af: Laila Olsen - 3300

Dato: 14/03-07 20:35

Hej Alle

Må jeg i denne anledning på det varmeste anbefale bogen:


Karen Jørgensdatter-sagen
Et dølgsmålsdrama 1764
Fra retsprotokollen
i sagen imod tjenestepige
Karen Jørgensdatter
Dømt for fødsel i dølgsmål

Udgivet af Museet Færgegaarden i Jægerspris, ISBN 87-89345-00-2.

Historien kan fortælles, fordi domstolen har været både grundig og nøjeregnende til det yderst pedantiske med såvel vidner som impliceredes udsagn, og alt er ført i retsbogen.

Karen Jørgensdatter bliver ved retten på Jægerspris slot dømt fra livet, men benådet - formentlig på grund af de omstændigheder, som afdækkes - nemlig at hun var på vej til fødselsstiftelsen, da fødslen overmandede hende. Hun slipper derfor fra det med livet.

Er yderst velskrevet (i nutidigt dansk sprog) og en spændende sag.

Som de ville sige i reklamerne: Prøøøøv den!

Hilsen Laila

Gl. Maribo amt, Gl. Ramsø herred, Gl. Slet herred, Gl. Præstø amt, Gl. Thisted amt og Kronobergs Len i Sverige samt Bergen i Norge
Valg:

Gå til side: 1 2 Næste

Aktuel side: 1 af 2

Gå til :

Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg
http://www.slaegtogdata.dk/forum

Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres mailadresse ved at klikke på navnet.
NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.